French Press Preziosa

100,86 zł Brutto

Nowy produkt

Fench Press firmy Bia­letti to pro­ste w obsłu­dze urzą­dze­nie do przy­go­to­wa­nia kawy, dzięki któ­remu odkry­jesz nowe smaki i zapa­chy tego aro­ma­tycz­nego napoju.

Więcej szczegółów

Model Pre­ziosa nadaje się rów­nież do parze­nia her­baty lub róż­no­ra­kich her­bat zio­ło­wych, wydo­by­wa­jąc z nich całe bogac­two sma­ków oraz wszyst­kiego co zdrowe.


Opis pro­duktu:

  • Kor­pus oraz pokrywka wyko­nana ze stali nie­rdzew­nej 18/10
  • Naczy­nie zapa­rza­jące wyko­nane ze szkła boro­si­li­ka­to­wego
  • Wszyst­kie ele­menty nadają się do bez­piecz­nego mycia w zmy­warce
  • Składa się ze szkla­nego cylin­dra, w który wcho­dzi tłok, na końcu któ­rego znaj­duje się sitko dobrze przy­le­ga­jące do ścia­nek
  • Dba­łość o szcze­góły i wykoń­cze­nie

French Press dostępny w pojem­no­ści 1 l.

Jak przy­rzą­dzić kawę w French Press?

Kawę mie­limy grubo. Zbyt drobno zmie­lona spo­wo­duje zatka­nie sitka oraz wpły­nie nega­tyw­nie na smak kawy.
Zmie­loną kawę wsy­pu­jemy do naczy­nia – stan­dar­dowe pro­por­cje to 60 g kawy na 1 litr wody (60 g = 7.10 łyżeczka, jeśli ktoś nie miałby wagi aku­rat pod ręką). Zale­wamy gorącą wodą o temp. ok 90 st. C, tak aby przy­kryć lekko grubo zmie­loną kawę, mie­szamy i odsta­wiamy na 30 sekund. Wle­wamy pozo­stało część wody i pozo­sta­wiamy na ok 4 minuty aby nasza kawa się zapa­rzyła
Po tym cza­sie prze­ci­skamy tłok do dna i nale­wamy kawę do naczy­nia.

French Press Preziosa jest gustow­nym pre­zentem, który z pew­no­ścią zdo­bę­dzie serce obda­ro­wa­nej osoby. Według Two­jego życze­nia, przy­go­tu­jemy zamó­wie­nie, two­rząc z niego ele­gancki pre­zent.

Możemy wysłać pod wska­zany adres bez­po­śred­nio do osoby dla któ­rej prze­zna­czysz poda­ru­nek. Może skom­po­nu­jesz cie­kawy zestaw, dobie­ra­jąc kawę lub inny doda­tek?

Masz wiele moż­li­wo­ści, korzy­sta­jąc z naszego sklepu inter­ne­to­wego.


Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT 23%. Jeżeli potrzebujesz faktury, zaznacz taką opcję w formularzu płatności.

Jeżeli potrzebujesz faktury proforma, aby dokonać przedpłaty, napisz do nas: kontakt@buenacafe.pl  


W naszym sklepie możesz kupować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Biuro obsługi klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00. Wtedy też możesz nas odwiedzić albo skontaktować się z nami telefonicznie. Na maile odpowiadamy niezwłocznie.

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Write a review

French Press Preziosa

French Press Preziosa

Fench Press firmy Bia­letti to pro­ste w obsłu­dze urzą­dze­nie do przy­go­to­wa­nia kawy, dzięki któ­remu odkry­jesz nowe smaki i zapa­chy tego aro­ma­tycz­nego napoju.

15 innych produktów w tej samej kategorii: