Mukka Express

230,01 zł Brutto

Mukka Express

Nowy produkt

Kawiarka firmy Bia­letti to pro­ste w obsłu­dze urzą­dze­nie do przy­go­to­wa­nia kawy, dzięki któ­remu odkry­jesz nowe moż­li­wo­ści.

Więcej szczegółów

Model Mukka Express jest ślicz­nym urzą­dze­niem które samym swoim desin­giem wywo­łuje uśmiech na twa­rzy. Jest też jedyną kawiarką, która da Ci moż­li­wość przy­go­to­wa­nia kre­mo­wego cap­puc­cino we wła­snym domu.


Opis pro­duktu:

  • Wyko­nana z aluminium lakierowanego w unikalny czarno-biały strój
  • Rączka i uchwyt pokrywy zostały wyko­nane z wytrzy­ma­łego nylonu
  • Posiada zawór kon­tro­lny
  • Dbałość o szczegóły i wykończenie
  • Można jej używać na kuchenkach gazowych jak i elektrycznych.


Dostępny roz­miar: 2 cap­pu­cino (220 ml)

Mukka Express umoż­li­wia przy­go­to­wa­nie praw­dzi­wego cap­puc­cino

Kawiarka ma wbu­do­wany mecha­nizm spie­nia­nia mleka, które przy­go­to­wy­wane jest w tym samym cza­sie i urzą­dze­niu, w któ­rym parzona jest kawa.


Kika słów o zawo­rze kon­tro­lnym

W dol­nej czę­ści kawiarki, tam, gdzie wlewa się wodę, zamon­to­wany jest spe­cjalny zawór kon­tro­lny tzw. wen­tyl. Pełni on bar­dzo ważną funk­cję. Jeśli zda­rzy­łoby się że woda nie mogłaby się prze­do­stać przez sitko i kawę do gór­nej czę­ści urzą­dze­nia, ciśnie­nie w dol­nym zbior­niku zacznie gwał­tow­nie rosnąć. Zawór kon­tro­lny otwo­rzy się przy zbyt dużym ciśnie­niu i para będzie miała ujście. Kawiarka nie zosta­nie roze­rwana na strzępy z powodu ciśnie­nia.


Mukka Express to gustow­ny pre­zent, który z pew­no­ścią zdo­bę­dzie serce obda­ro­wa­nej osoby. Według Two­jego życze­nia, przy­go­tu­jemy zamó­wie­nie, two­rząc z niego ele­gancki pre­zent.

Możemy wysłać pod wska­zany adres bez­po­śred­nio do osoby dla któ­rej prze­zna­czysz poda­ru­nek. Może skom­po­nu­jesz cie­kawy zestaw, dobie­ra­jąc kawę lub inny doda­tek?

Masz wiele moż­li­wo­ści, korzy­sta­jąc z naszego sklepu inter­ne­to­wego.


Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT 23%. Jeżeli potrzebujesz faktury, zaznacz taką opcję w formularzu płatności.

Jeżeli potrzebujesz faktury proforma, aby dokonać przedpłaty, napisz do nas: kontakt@buenacafe.pl  


W naszym sklepie możesz kupować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Biuro obsługi klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00. Wtedy też możesz nas odwiedzić albo skontaktować się z nami telefonicznie. Na maile odpowiadamy niezwłocznie.

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Write a review

Mukka Express

Mukka Express

Kawiarka firmy Bia­letti to pro­ste w obsłu­dze urzą­dze­nie do przy­go­to­wa­nia kawy, dzięki któ­remu odkry­jesz nowe moż­li­wo­ści.

15 innych produktów w tej samej kategorii: