Kawiarka Rainbow

86,10 zł Brutto

Nowy produkt

Alu­mi­niowa kawiarka firmy Bia­letti.

Więcej szczegółów


Model Rain­bow to alu­mi­niowa kawiarka firmy Bia­letti, któ­rej pod­sta­wo­wym atu­tem jest piękny desing. Ten model zachwyca żywymi kolo­rami, co spra­wia, że przy­go­to­wa­nie kawy jest praw­dziwą przy­jem­no­ścią. .

Opis pro­duktu:

  • Wyko­nana z aluminium
  • Można jej używać na kuchenkach gazowych i elektrycznych
  • Posiada zawór kon­tro­lny
  • Składa się z trzech czę­ści: dol­nego zbior­niczka na wodę, lejka z sit­kiem na kawę z zawo­rem kon­tro­lnym i zbior­niczka gór­nego na zapa­rzoną kawę
  • Różnorodność kolorów i dbałość o najdrobniejsze szczegóły


Dostępne kolory: zielony, niebieski, różowy, fuksja

Kawiarka dostępna w pojem­no­ści:

3 espresso (TZ3)

6 espresso (TZ6)

Jedno wło­skie espresso to około 30–40 ml kawy.


Kika słów o zawo­rze kon­tro­lnym

W dol­nej czę­ści kawiarki, tam, gdzie wlewa się wodę, zamon­to­wany jest spe­cjalny zawór kon­tro­lny tzw. wen­tyl. Pełni on bar­dzo ważną funk­cję. Jeśli zda­rzy­łoby się że woda nie mogłaby się prze­do­stać przez sitko i kawę do gór­nej czę­ści urzą­dze­nia, ciśnie­nie w dol­nym zbior­niku zacznie gwał­tow­nie rosnąć. Zawór kon­tro­lny otwo­rzy się przy zbyt dużym ciśnie­niu i para będzie miała ujście. Kawiarka nie zosta­nie roze­rwana na strzępy z powodu ciśnie­nia.


Jak przygotować kawę w kawiarcę?


Kawa pod zapa­rza­nie w kawiarce powinna być śred­nio zmie­lona, wiel­ko­ścią dro­bi­nek przy­po­minać pia­sek.

Pro­ces parze­nia, jaki zacho­dzi w kawiarce przy­po­mina parze­nie espresso. Woda pod ciśnie­niem prze­cho­dzi przez zmie­loną kawę umiesz­czoną w sitku, i zabie­ra­jąc ze sobą wszel­kie aro­maty, gro­ma­dzi się z gór­nym pojem­nik. Jest to podobny pro­ces który zacho­dzi w eks­pre­sie, z tym że kawiarka wytwa­rza o wiele mniej­sze ciśnie­nie, ok. 2 barów.

Roz­po­czy­namy od wla­nia wody do dol­nego zbior­nika. Następ­nie na nim umiesz­czamy lejek z sit­kiem, do któ­rego wsy­pu­jemy zmie­loną kawę. Kawiarkę usta­wiamy na kuchence i cze­kamy, aż w gór­nym zbior­niku pojawi się kawa. Kawa powinna wypły­wać deli­kat­nym, powol­nym stru­my­kiem po ścian­kach zbior­niczka. Jeśli jest to „fon­tanna” ozna­cza to, iż moc pal­nika jest zbyt duża lub kawa została zmie­lona zbyt grubo. Sto­su­jąc się do kilku pod­sta­wo­wych zasad, metodą prób i błę­dów, sami doj­dzie­cie do per­fek­cji w parze­niu kawy tą metodą.

Pro­ces może potrwać 4–7 minut. Należy pil­no­wać aby napar nie zago­to­wał się, więc zaraz po zakoń­cze­niu pro­cesu, sły­sząc cha­rak­te­ry­styczne " bul­go­ta­nie” ścią­gamy kawiarkę z kuchenki.


Kawiarka Rainbow jest gustow­nym pre­zentem, który z pew­no­ścią zdo­bę­dzie serce obda­ro­wa­nej osoby. Według Two­jego życze­nia, przy­go­tu­jemy zamó­wie­nie, two­rząc z niego ele­gancki pre­zent.

Możemy wysłać pod wska­zany adres bez­po­śred­nio do osoby dla któ­rej prze­zna­czysz poda­ru­nek. Może skom­po­nu­jesz cie­kawy zestaw, dobie­ra­jąc kawę lub inny doda­tek?

Masz wiele moż­li­wo­ści, korzy­sta­jąc z naszego sklepu inter­ne­to­wego.


Do każdego zamówienia wystawiamy paragon lub fakturę VAT 23%. Jeżeli potrzebujesz faktury, zaznacz taką opcję w formularzu płatności.

Jeżeli potrzebujesz faktury proforma, aby dokonać przedpłaty, napisz do nas: kontakt@buenacafe.pl  


W naszym sklepie możesz kupować przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.

Biuro obsługi klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 16:00. Wtedy też możesz nas odwiedzić albo skontaktować się z nami telefonicznie. Na maile odpowiadamy niezwłocznie.

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Write a review

Kawiarka Rainbow

Kawiarka Rainbow

Alu­mi­niowa kawiarka firmy Bia­letti.

15 innych produktów w tej samej kategorii: